Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZARABIANIESKUTECZNE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy ZarabianieSkuteczne.pl dostępny pod adresem
internetowym http://sklep.zarabianieskuteczne.pl/, prowadzony jest
przez Piotra Idzika zamieszkałego w Suchodoły 95 21-060 Fajsławice
NIP: 564-161-10-42 ; adres poczty elektronicznej info@zarabianieskuteczne.pl
nazwanym dalej Właścicielem Sklepu.
1.2. Sklep internetowy ZarabianieSkuteczne.pl prowadzi sprzedaż za
pośrednictwem sieci Internet produktów w postaci elektronicznej,
w formie plików do pobrania.
1.3. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Ceny wyrażone są w polskich złotych. Wiążąca dla stron transakcji
jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
przez Klienta.
1.4. Wycofanie towaru z oferty, zmiana ceny oraz jego specyfikacji
może nastąpić bez uprzedzenia.
1.5. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu wymagane jest posiadanie
oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię
plików „cookies”. W przypadku niedostępności tej technologii
w oprogramowaniu osób korzystających ze Sklepu może on funkcjonować
niepoprawnie, za co Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności,
zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości
stosowania technologii plików „cookies”. Technologia plików „cookies”
polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery)
osób odwiedzających Sklep z informacjami służącymi do personalizacji
usług Sklepu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom
ruchu w Sklepie.

2. DEFINICJE

2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka
oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
2.6. BIULETYN – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie
od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji biuletynu zawierającego informacje o Produktach, nowościach
i promocjach w Sklepie Internetowym.
2.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: http://sklep.zarabianieskuteczne.pl/.
2.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PIOTR IDZIK (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: Suchodoły 95,
21-060 Fajsławice) NIP: 6761168213, adres poczty elektronicznej: info@zarabianieskuteczne.pl.
2.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
2.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
2.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. DANE OSOBOWE

3.1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu)
niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu.
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są
konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. Zarówno przechowywanie,
jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji
umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest
odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
3.2. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie
za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert
specjalnych – promocji, przecen (tzw. biuletyn) i kodów rabatowych.
3.3. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem
tpay.com Klient upoważnia Sklep do przekazywania tpay.com jego danych osobowych
niezbędnych do zrealizowania płatności przez system tpay.com.
3.4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osobom trzecim.
3.5. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych,
ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.
4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Biuletyn.
4.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,
(2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na
podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
4.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@zarabianieskuteczne.pl lub też pisemnie na adres: Suchodoły 95 21-060 Fajsławice.
4.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego
koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia
i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, kraj, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia
za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
4.6. Biuletyn – korzystanie z Biuletynu następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: – (1) podaniu w zakładce „Biuletyn” widocznej na stronie
Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Biuletynu, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz
(3) potwierdzeniu chęci zapisu na Biuletyn poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
Na Biuletyn można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca
zostaje zapisany na Biuletyn.
4.7. Usługa Elektroniczna Biuletyn świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
wypisania się z Biuletynu (rezygnacji z Biuletynu) poprzez kliknięcie na umieszczony w każdej wiadomości na dole link umożliwiający wypisanie się z tego Biuletynu.
4.8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa; (4) zalecana minimalna rozdzielczość
ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4.9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień
w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 1.3. Regulaminu.
5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu
będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie
z pkt. 4.4. Regulaminu.
5.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem,
a Sprzedawcą.
5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu
na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo
utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

6.1. Procedura zakupu towarów w Sklepie składa się z trzech etapów:
(1) – wybór produktów do koszyka, (2) – wybór metody płatności,
(3) – wprowadzenie i sprawdzenie danych, zgoda na warunki sprzedaży
i potwierdzenie zamówienia.
6.2. Właściciel Sklepu nie przyjmuje zamówień telefonicznie lub w innej
formie kontaktu. Proszę o korzystanie ze stron Sklepu.
6.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail)
informacje o przyjęciu zamówienia z numerem ID pobierania, który należy
wpisać na stronie Sklepu zakładka Obszar pobierania, a następnie kliknąć
przycisk „Rozpocznij pobieranie”.
6.4. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się
z regulaminem Sklepu oraz jego pełnej akceptacji.
6.5. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania niewłaściwych
bądź niekompletnych danych przez Klienta.
6.6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
6.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku zamówień płatnych
przelewem – w chwili dotarcia na konto bankowe Właściciela Sklepu przelewu
opłacającego zamówienie, b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową
w chwili pozytywnego zakończenia autoryzacji karty.
6.8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
6.9. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com
6.10. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu tpay.com.
6.11. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: System płatności Tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 o kapitale zakładowym 4.798.500,00 zl.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
7.2. Zmiana Regulaminu:
7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
7.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu
skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
7.5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą
w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany
Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
7.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);
dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Do pobrania:
Regulamin sklepu

Data aktualizacji: 2015-12-30

Sklep.ZarabianieSkuteczne.pl © 2016 | Wykonanie: Daniel Tomaszewski Frontier Theme